Deelname

Voor deelname aan de lessen van Krav Maga Twente geldt een minimum leeftijd van 16 jaar. Tot 18 jaar is goedkeuring van ouder(s) en of voogd(en) benodigd.

Studenten van Krav Maga Twente verklaren geen antecedenten te hebben bij justitie of (potentiële) vijanden van de Nederlandse staat of de staat Israël te zijn. Indien de instructeur hierom verzoekt dient door de student een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te worden getoond. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn die voor rekening van de student komen. Voor studenten die beroepshalve al door justitie gescreend zijn geldt de op verzoek te tonen VOG niet.

Krav Maga Twente behoudt zich het recht voor om studenten die niet voldoen aan bovenstaand artikel, dan wel storend of afwijkend gedrag vertonen (zowel voor en/of tijdens en/of na de lessen) te verwijderen van de trainingslocatie. Dit kan tevens resulteren in een eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap door Krav Maga Twente. Tevens meldt Krav Maga Twente deze reden van het beëindigen van het lidmaatschap bij de IKMF, de Krav Maga bond.

Wanneer blijkt dat de student onjuiste gegevens van dit reglement heeft verstrekt, kan beëindiging van het lidmaatschap volgen.

Het deelnemen aan lessen van Krav Maga Twente geschiedt geheel op eigen risico. Krav Maga Twente is niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel welke tijdens de lessen wordt opgelopen, noch voor schade of vermissing van kleding/materiaal/voorwerpen die op de trainingslocatie aanwezig zijn of achter worden gelaten.

De student verklaart hierbij, dat hij/zij het onderhavige onderwijs zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel, opgelopen als gevolg van deelname aan de lessen, geheel en al door hem/haar zelf zal worden gedragen. Men blijft eveneens zelf verantwoordelijk voor het in ongerede geraken van op de locatie achtergelaten zaken, eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor eigen rekening. Krav Maga Twente aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en de student ontheft Krav Maga Twente van elke aansprakelijkheid.

Iedere student van Krav Maga Twente wordt aangeraden een WA verzekering af te sluiten.

Iedere student is verplicht om lid te worden van de stichting Krav Maga IKMF Nederland (IKMF). Zonder dit lidmaatschap kunnen geen examens worden afgenomen. U kunt met uw IKMF lidmaatschap deelnemen aan de seminars in binnen en buitenland en kan gratis trainen (tot 1 maand) bij andere IKMF Krav Maga clubs in het buitenland. De kosten van dit lidmaatschap bedragen € 27,50 volwassenen(prijs januari 2023) € 10,- kids en tieners (prijs januari 2023) per kalenderjaar, exclusief een verplicht IKMF paspoort (€ 25). Deze bond contributie wordt zonder tussenkomst van Krav Maga Twente direct voldaan aan IKMF Nederland. Het inschrijfformulier van de bond, IKMF NL, is digitaal op de site van IKMF Nederland aanwezig. Deze moet door alle studenten die lid zijn bij Krav Maga Twente worden ingevuld. Vul het lidmaatschapsformulier van de bond (IKMF-NL) pas in als je als lid van Krav Maga Twente bent geregistreerd en in overleg met Krav Maga Twente.

Wanneer de groepen na verloop van tijd te klein of te groot worden en er nieuwe groepen starten, is het mogelijk dat er groepen worden samengevoegd tot een nieuwe groep. Het is dus mogelijk dat u hierdoor op een ander tijdstip komt te trainen. Ook zal u bij vorderingen in niveau eventueel doorstromen naar andere lestijden.Kleding en bescherming:

De meeste materialen kunnen bij de webshop van de bond worden aangeschaft. Om te voorkomen dat men verkeerde materialen en/of kleding aanschaft, wordt afgeraden om op eigen houtje zonder overleg vooraf spullen te kopen. Dit voorkomt teleurstelling achteraf. Krav Maga Twente levert deze materialen zo mogelijk. Artikelen worden na contante of bank betaling op de leslocatie geleverd.

In de eerste 2 maanden is het toegestaan om te trainen in een trainingsbroek, T-shirt en zaalsportschoenen (bijv worstelschoenen/indoor fitness of indoor sportschoenen). Na deze twee maanden is het de student verplicht een officieel Krav Maga tenue te dragen. Deze bestaat uit een officiële IKMF broek met een zwart/wit IKMF logo en een T-shirt voorzien van eenzelfde IKMF logo op de rug en linker borst of een Krav Maga Twente clubshirt. Vanaf P1 level, wordt tevens een level patch op de linker broekspijp onder het IKMF logo gedragen. De broek, het T-shirt, logo en de patches kan men via Krav Maga Twente aanschaffen. Men dient gebruik te maken van beschermende attributen, zoals kruisbescherming (toque) en gebitsbescherming. Na 2 maanden heeft u scheenbeschermers, en MMA handschoenen nodig. Bij hogere levels, na ongeveer 1-1½ jaar eventueel hoofdbeschermers gedragen. Laatstgenoemde attributen dienen door de student zelf te worden verzorgd en kunnen indien gewenst bij Krav Maga Twente worden aangeschaft.

Oefenwapens en stoot/trapkussens worden door Krav Maga Twente verzorgd. Het is na goedkeuring van de instructeur toegestaan om eigen oefen materiaal of wapens te gebruiken.Etiquette in en om de trainingslocatie

Van studenten van Krav Maga Twente wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun mede studenten. Ongecontroleerd trainen kan resulteren in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier en wordt niet geaccepteerd.

Het is wenselijk dat men aandacht schenkt aan de persoonlijke hygiëne. Verwondingen door bijvoorbeeld te lange nagels kunnen infecties veroorzaken. Een sterke zweetlucht kan andermans plezier om te trainen bederven. Van studenten van Krav Maga Twente wordt dan ook verwacht dat zij verzorgd op de training verschijnen. 

Het niet navolgen van deze punten of ander ontoelaatbaar gedrag, kan na hier meerdere malen op aangesproken te zijn, resulteren in beëindiging van het lidmaatschap van Krav Maga Twente.Krav Maga Twente en de IKMF:

Indien u iemand tijdens de les verwondt, wordt geacht dat u deze persoon zelf naar de dokter of eerste hulp brengt, anders kan de les voor de hele groep niet doorgaan. Eventuele schade/kosten kunnen op u verhaald worden, vandaar dat een WA verzekering wordt aangeraden.

Het gebruik van Krav Maga buiten de trainingslocaties is alleen toegestaan ter noodzakelijke, wettelijke verdediging van uzelf of van derden, wanneer er een reëel, ogenblikkelijk gevaar is voor het welzijn van die persoon(en). In alle situaties dient het toepassen van Krav Maga proportioneel en subsidiair te zijn. Het gebruik van Krav Maga voor kwade doeleinden (bijv zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap van Krav Maga Twente en de IKMF.

Het dragen van sierraden tijdens de training is verboden. Dit voor de eigen veiligheid en voor die van u trainingspartner(s). Dus geen piercings, oorbellen, kettingen, armbanden, horloges en ringen of andere voorwerpen tijdens de training. Het dragen van een bril en/of contactlenzen is voor eigen risico. Aangeraden wordt om kostbaarheden thuis te laten.

Men dient de instructeur als er veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. Bijvoorbeeld oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid etc. Men mag tijdens de les nooit de les locatie verlaten zonder dit aan de instructeur mede te delen. Dit is voor de eigen veiligheid (men kan bijvoorbeeld na een klap plots buiten de sportzaal ineen zakken).Betalingen lessen en seminars:

Bij inschrijving is men € 25 inschrijfgeld verschuldigd. U ontvangt dan ook gelijk het clubshirt van Krav Maga Twente. Men is pas ingeschreven als het inschrijfgeld betaald is.

Het lesgeld bedraagt € 35 per maand. U krijgt hiervoor de gelegenheid om eenmaal per week, op maandag en/of donderdag te komen trainen. Voor € 45 krijgt u de gelegenheid om twee lessen per week te komen trainen. Tevens hebben we binnen Krav Maga Twente ook het familie abonnement (max 4 personen), deze kost € 85,-. Veranderen van lestijd kan alleen in overleg met Krav Maga Twente indien er ruimte is binnen de lesgroepen.

Bij de eerste betaling worden zowel het inschrijfgeld als 2 maanden lesgeld vooraf betaald. De maanden hierna wordt het lesgeld maandelijks telkens per maand vooruit betaald. De betaling loopt dus telkens een maand vooruit.

Het lesgeld dient ook voldaan te worden indien de student om welke reden dan ook aan enige les niet deelneemt. Alleen bij langdurige afwezigheid kan in overleg afgeweken worden van deze regel. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk dan wel per e-mail te worden ingediend.

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt uitsluitend en alleen, indien één der partijen aan de wederpartij meedeelt de onderhavige overeenkomst te willen beëindigen. Opzeggen van het lidmaatschap kan schriftelijk of per mail tenminste 1 maand van te voren. Telefonisch opzeggen is niet mogelijk.

Bij niet tijdige betalingen van de lesgelden kan de vordering in handen gegeven worden van een incassobureau. De kosten verbonden aan deze incasso komen voor rekening van de (voormalige) student. Dit kan tevens reden zijn voor uitschrijving en melding van redenen van uitschrijving (betalingsachterstand/wanbetaling) aan de bond (IKMF).

Regelmatig zijn er in binnen- en buitenland IKMF Krav Maga seminars te volgen. Hier wordt lesgegeven door high level GIT instructeurs van de IKMF uit Israël of andere landen. Het bezoeken van deze seminars wordt ten zeerste aangeraden door Krav Maga Twente maar staat verder los van het lidmaatschap. Iedereen kan hieraan deelnemen. Kosten en vervoer zijn voor eigen rekening en zijn dus niet inbegrepen in de maandelijkse contributie. Prijs voor de seminars voor IKMF leden wordt door de bond (IKMF) bepaald.Vakanties:

Krav Maga Twente kan gedurende een aantal weken per jaar gesloten zijn wegens vakantie en/of feestdagen. Het rooster is op te vragen bij de instructeurs.

De reguliere leslocatie van Krav Maga Twente is tijdens de zomervakantie gesloten. Als Krav Maga Twente dan zelf niet gesloten is wordt er lesgegeven in de buitenlucht of op alternatieve locaties.

Op de dagen dat de instructeur afwezig is wegens trainingen, cursus, ziekte of andere omstandigheden zal getracht worden vervanging te vinden zodat de lessen of gezamenlijke trainingsmogelijkheden doorgang kunnen vinden. Om inzicht te krijgen in diverse andere systemen of krijgskunsten kunnen er ook andere lessen gegeven worden door instructeurs van disciplines zoals bijv Karate, kickboksen, MMA, BJJ, etc.

Tijdens de vakantie periode dat Krav Maga Twente gesloten is en er geen vervangende les wordt aangeboden, loopt de contributie door.Examens IKMF:

Examens en rangen. Het systeem van levels van het civiele Krav Maga kan worden bekeken op de website van de IKMF of van Krav Maga Twente. De examens voor de levels P1, P3 en P5 worden op locatie afgenomen door respectievelijk Michaël Huijbrechtse en Ilona Huijbrechtse. De examens voor P2, P4 en G levels worden landelijk/regionaal op een centraal punt afgenomen door één of meerdere GIT Instructeur(s) uit Israël eventueel bijgestaan door highlevel IKMF instructeurs uit Nederland.

De kosten van level testing (examen) zijn voor P Level tests € 40 voor G-Level tests € 45. Dit is inclusief diploma en verplichte level patch voor op de broek. De kosten van level testing (examen) zijn voor P1 Level test € 65 inclusief verplicht IKMF paspoort. De prijs van een extra level patch voor op de broek is € 9.Overig:

Door het inschrijfformulier te ondertekenen verklaart de student nadrukkelijk de lessen van Krav Maga Twente te volgen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel en andere schade, opgelopen als gevolg van deelname aan de lessen, geheel en al door de student zelf zal worden gedragen. Krav Maga Twente aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en de student ontheft Krav Maga Twente van elke aansprakelijkheid.

Bovengenoemde bedragen zijn vastgesteld naar prijspeil van januari 2023. Studenten zullen alvorens veranderingen plaatsvinden op de hoogte gesteld worden van deze komende veranderingen.

Krav Maga Twente behoudt zich het recht voor de lestijden/dagen te wijzigen.

Een ieder die zich inschrijft bij Krav Maga Twente, dient kennis te hebben genomen van het bovenstaande en zich akkoord te verklaren met deze reglementen en de wijze waarop Krav Maga Twente omgaat met de privacywetgeving door op het aanmeldingsformulier de akkoordverklaringen aan te kruisen en het formulier te ondertekenen.

De Europese Unie heeft nieuwe privacyregelgeving uitgevaardigd over (persoons-) gegevensbescherming (General Data Protection Regulation (GDPR), zijn de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle lidstaten en daarmee ook alle ondernemingen die in de Europese Unie kantoor houden, zijn verplicht de regelgeving in hun bedrijfsvoering in te voeren en na te leven.Privacy AVG wetgeving:

De Europese Unie heeft nieuwe privacyregelgeving uitgevaardigd over (persoons-) gegevensbescherming (General Data Protection Regulation (GDPR), zijn de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle lidstaten en daarmee ook alle ondernemingen die in de Europese Unie kantoor houden, zijn verplicht de regelgeving in hun bedrijfsvoering in te voeren en na te leven.

Lees verderMissen van trainingen:

Als men een training mist, wordt er geen contributie terugbetaald. Alleen bij langdurige blessure of - ziekte kan uw lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet. Overleg hiervoor met uw instructeur. Lessen die op een feestdag of herdenkingsdag vallen komen te vervallen en kunnen daarom niet ingehaald worden. Examen: Een voorwaarde om te mogen deelnemen aan een examen is dat men 70 procent van de lessen gevolgd dient te hebben. In overleg met de instructeur kan anders worden bepaald.IKMF:

Het logo en vaan van de IKMF-NL, Krav Maga en KM zijn gedeponeerd. Gebruik van logo en naam zonder toestemming van IKMF(-NL) kan strafrechtelijke gevolgen hebben. Video-opnamen van de technieken zijn ten strengste verboden! Het nemen van foto’s is slechts toegestaan na toestemming van de instructeur. Het is verboden voor studenten om binnen of buiten de sportschool les te geven.  Overtreden van de regels:

Overtreden van de regels kan verwijdering uit de les, beëindiging van het lidmaatschap inhouden en/of strafrechtelijke gevolgen hebben.Aansprakelijkheid:

Krav Maga Twente en eventueel personeel van Krav Maga Twente, de stichting Krav Maga IKMF Nederland en hun -instructeurs zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of materiële of immateriële schade (bijv. emotionele schade) van goederen of aan studenten, noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. Middels ondertekening van de intekenlijst, het aanmeldingsformulier of lidmaatschapsformulier verklaart de student dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De studenten zijn zich ervan bewust dat het beoefenen van Krav Maga risico’s met zich mee kan brengen en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van Krav Maga en/of het beoefenen van sportdisciplines (bijv. balsporten of een andere vechtsport) en/of het uitvoeren van een beroep in combinatie met het beoefenen van Krav Maga kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens vrijwaren de studenten Krav Maga Twente, de stichting Krav Maga IKMF Nederland en Internationale Krav Maga Federation en/of haar leiding en/of instructeurs voor aanspraken van derde in deze. Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. Ondergetekende is zich ervan bewust dat het beoefenen van Krav Maga risico’s met zich mee kan brengen en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van Krav Maga of het beoefenen van sportdisciplines (bijv. balsporten of een andere vechtsport) en/of het uitvoeren van een beroep in combinatie met het beoefenen van Krav Maga kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal ondergetekende Krav Maga Twente, de stichting Krav Maga IKMF Nederland en/of haar leiding en instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derde ten deze.Advies van de instructeurs:

Draag een gebitsbescherming en een toque! Een goede verzekering dekt weliswaar de financiën maar nooit het verdere leed. Normale binnensportschoenen zijn prima maar hebben toch vaak wat nadelen (scherpe randen/onvoldoende steun/etc), worstelschoenen verdienen daarom de voorkeur. Om te voorkomen dat er verkeerde materialen worden aangeschaft kan er altijd beter eerst contact worden opgenomen met de instructeur. Dit om onnodige kosten en teleurstelling achteraf te voorkomen. Zorg dat je een WA-verzekering hebt. Schade die je anderen eventueel toebrengt wordt dan meestal gedekt. Veel plezier!